Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In het Kindcentrum wordt gewerkt aan één doorgaande lijn voor kinderen van 0 -13 jaar. Voor de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar krijgt deze lijn vorm binnen VVE. De school en de kinderopvang/peuterarrangement werken hierin nauw samen. Het doel daarvan is het ontwikkelen van optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen, maar ook het bieden van opvoedingsondersteuning op maat. Zo wordt voorkomen dat er breukvlakken ontstaan in de ontwikkeling van het kind.

Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar.  Vroegschoolse educatie gebeurt in basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen.

Er wordt binnen het dagverblijf, peuterarrangement en de basisschool met hetzelfde inhoudelijke VVE-programma gewerkt, Piramide. Piramide werkt met thema’s (zoals bijvoorbeeld Verkeer, Kunst, Groot en Klein) en deze lopen gelijk binnen school en kinderopvang/peuterarrangement.

Piramide richt zich op alle ontwikkelingsgebieden van het kind: naast de taal - en verstandelijke ontwikkeling wordt ruimschoots aandacht besteed aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind.

  • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat.
  • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.
De 3+ groep

De 3+ groep is gestart in september 2013. Kinderen vanaf 3,5 jaar die aangemeld zijn voor de basisschool van ons Kindcentrum mogen een dagdeel gaan volgen op de vrijdagochtend van 08.30 – 11.45 uur in een lokaal van de kleuterunit op de basisschool. De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker van de kinderopvang en een medewerker van de basisschool. Het aanbod van deze ochtend sluit aan bij het programma van de peuterspeelzaal en kinderopvang, welke beiden het project Piramide volgen.

Door deelname aan deze ochtend maken de kinderen al kennis met een ander deel van het gebouw en krijgen zij al meer op maat de activiteiten aangeboden. Hierdoor wordt de overgang van kinderdagverblijf en peuterarrangement naar de basisschool een stuk laagdrempeliger.

Aan de kinderen die hebben deelgenomen aan de 3+ groep is bij de start van groep 1 goed te merken dat zij zich al meer op hun gemak voelen. Ze kennen de omgeving, de leerkracht, zijn bekend met de structuur, waardoor de doorgaande lijn nog optimaler is.

De schakelklas

De schakelklas is bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs die te kampen hebben met een taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig bij te spijkeren dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te kunnen vervolgen.  Alle leerlingen in een schakelklas hebben problemen op het gebied van de mondelinge taal. Dat kunnen leerlingen zijn die de Nederlandse taal (nog) niet goed spreken omdat thuis een andere taal wordt aangeboden (NT2), maar het is ook mogelijk dat Nederlandstalige leerlingen in de schakelklas zitten. In het algemeen geldt dat het speerpunt van de schakelklas het stimuleren van de mondelinge taalverwerving betreft. De kinderen uit de schakelklas krijgen gedurende dat schooljaar (vier ochtenden per week) intensief taalonderwijs in een aparte groep.

VVE thuis

VVE Thuis is een programma voor ouders van peuters en kleuters. Ouders gaan thuis met hun kind activiteiten doen, die aansluiten bij de activiteiten van het VVE-programma op het kindcentrum. Het doel is de taal- en denkontwikkeling van kinderen te vergroten door te werken aan woordenschat en het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. VVE Thuis bestaat uit themaboekjes met activiteiten. In ouderbijeenkomsten leren ouders hoe ze de activiteiten kunnen uitvoeren.