Missie & Visie

De school wil de capaciteiten van de kinderen zo optimaal mogelijk benutten binnen een pedagogisch klimaat, waar de kinderen zich prettig, veilig en beschermd voelen, emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben, nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn.

Het onderwijs is zo ingericht dat er tegemoet wordt gekomen aan ervaringen, interesses en specifieke behoeften van kinderen. Kindcentrum de Haren is een open school en vindt goede communicatie tussen leerkrachten, kinderen, ouders en de wijk belangrijk.

De opvoedingsdoelen van de school zijn gericht op het ontwikkelen van samenwerking met anderen en respect voor anderen vanuit een innerlijke motivatie en stabiliteit.

In 2018 hebben we als kindcentrum met het volledige team (opvang en onderwijs) onze visie opnieuw met elkaar besproken en samengevat in de volgende kernwoorden:

Missie:

Kindcentrum de Haren levert een waarde(n)volle bijdrage aan elke stap op weg naar volwassenheid door middel van hoogwaardige kinderopvang en goed ondernemend onderwijs. Het kindcentrum is een veilige en stimulerende plaats, waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich individueel en in groepsverband optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd te spelen, te leren en toekomstgericht hun grenzen te verleggen.

Visie:

Kindcentrum de Haren draagt positief en professioneel bij aan een gezonde en doorlopende ontwikkeling van kinderen. De organisatie is transparant, medewerkers zijn betrokken, weten wat er speelt, hebben oog voor de omgeving. Kinderen voelen zich in het kindcentrum prettig en veilig, ontwikkelen zelfvertrouwen. Dromen en durven, denken en doen. Er wordt samengewerkt, iedereen hoort erbij. Opvang en onderwijs zijn eigentijds en voldoen aan de hoogste eisen. Medewerkers zijn professionals met hoge ambities. Het kindcentrum is een gezonde en inspirerende omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers.


De volgende uitgangspunten dragen hieraan bij:

De leerkracht leidt, begeleidt, stimuleert en stuurt en zorgt voor een veilige, prettige, motiverende en taakgerichte speel- en werksfeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van aanmoedigen en belonen om het gedrag van leerlingen zoveel mogelijk positief te beïnvloeden. Straffen betekent uitleggen wat er verkeerd is gegaan inclusief mogelijke consequenties voor het kind die hieruit voortvloeien.

De leerkrachten houden rekening met de behoeften, verlangens en verschillen van kinderen. Zij weten een vertrouwensrelatie met de kinderen op te bouwen.

Voorts streven wij ernaar dat de kinderen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op hun eigen manier kunnen omgaan met de creatieve uitingen van anderen. De kinderen ontwikkelen zich als sociaal wezen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan het menselijk verkeer.

De kinderen kunnen omgaan met hun eigen emoties en die van anderen en zij nemen kennis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden binnen en buiten de Nederlandse samenleving.
Het team onderschrijft het belang van professionele samenwerking en collegialiteit, gedragen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke visie.