Ouders algemeen

De kern van onze relatie met ouders/verzorgers is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Op het moment dat ouders/verzorgers en kinderen zich welkom voelen, op hun gemak zijn, zich veilig voelen en vertrouwen hebben in de professionals, kan er echt contact ontstaan.

Wij vinden dat opvang en onderwijs het belang is van ouders/verzorgers, kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van het Kindcentrum en ouders/verzorgers. Daarom vinden wij goed contact en heldere afspraken tussen Kindcentrum en ouders/verzorgers van groot belang. De communicatie moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn.

Ouders/verzorgers verwachten een goede begeleiding van hun kind vanuit het Kindcentrum, wij verwachten van ouders/verzorgers dat ze bij hun kind en het Kindcentrum betrokken zijn en het Kindcentrum steunen: ouders zijn partners in de opvoeding, ontwikkeling en leren van de kinderen.

In de relatie met elkaar, staan duidelijke en eerlijke communicatie en wederzijds begrip, centraal. Mondeling en schriftelijk wisselen we informatie uit over dagelijkse zaken en belangrijke gebeurtenissen. Ieder jaar zijn er oudergesprekken waarin de ontwikkeling en het welbevinden van het kind centraal staan. We vinden het ook belangrijk dat ouders elkaar ontmoeten daarom vieren we samen feest of organiseren we ouderbijeenkomsten.

Activiteiten waarbij ouders worden ingezet:

  • Ouders hebben zitting in de Kindcentrumraad van het Kindcentrum en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Signum (onderwijs) en de centrale clientenraad (CCR) van Kanteel Kinderopvang.
  • Ouders zitten in het Dagelijks Bestuur van de oudervereniging.
  • Groepsouders.
  • Alle ouders kunnen zich opgeven voor het begeleiden van de verschillende activiteiten en vieringen in de groepen door het jaar  heen.

Naast de dagelijks of wekelijkse contacten en bij de oudergesprekken ontmoeten we ouders bij speciale activiteiten binnen het Kindcentrum zoals het Zomerfeest van de opvang, de Open Huis avond van de BBS, de natuurwandelingen, de VVE Thuis bijeenkomsten, bezoeken aan externe organisaties gerelateerd aan het onderwijsprogramma, de afsluiting van het VVE thema in het Theater, het gymmen met de peuters, de Kerstactiviteit etc.