Rol van ouders

Algemeen:

Onderwijs is het belang van ouders, kinderen en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. De communicatie moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn. U als ouder verwacht een goede begeleiding van Uw kind vanuit de schoolorganisatie, wij verwachten van ouders dat ze bij hun kind en de school betrokken zijn en de school steunen: ouders zijn partners.

Contacten van ouders naar school:

De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. ’s Ochtends voor schooltijd is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd is er vaak wel de mogelijkheid even binnen te lopen.  Wanneer u wat meer tijd nodig heeft, vragen we u daarvoor een afspraak te maken.

Contact/informatie van school naar ouders

Wij informeren u en houden contact met u op de volgende manieren:

Ouderavonden:

De groepsinformatieavond, ook wel kennismakingsavond genoemd aan het begin van ieder schooljaar. Hier kunt u samen met uw kind kennismaken met de leerkracht, het lokaal en de gebruikte methodes en leermiddelen;2x per jaar zijn er ouder-kindgesprekken waarop onder andere het rapport (portfolio) wordt besproken;Speciale informatiebijeenkomsten, al of niet in Brede Bossche Schoolverband, door het jaar heen.

Tevens ontvangt U vanuit de school regelmatig schriftelijke informatie (papier, mail, Klasbord, website):de schoolgids, voor alle ouders die hun kind komen aanmelden, deze wordt elk jaar bijgesteld;de infokalender die aan het begin van ieder schooljaar wordt uitgegeven met daarop alle belangrijke data van het schooljaar, de namen van de leerkrachten en de groepsbezetting;de rapporten (portfolio’s), 2 x per jaar voor ouders van alle kinderen.Voor kinderen die pas kort op school zijn is er dan alleen een voortgangsgesprek;de Hareninfo: 1 x per 14 dagen, op donderdag, ontvangt U belangrijke informatie, in de vorm van een nieuwsbrief;Via de website van de school: www.kcdeharen.nl en via e-mail;U krijgt soms groepsgebonden informatie van de betrokken groepsleerkracht;U krijgt soms informatie van overige medewerkers van de Brede Bossche School. 

Activiteiten waarbij ouderhulp nodig is

Veel ouders ondersteunen de school (en dus de kinderen) bij de volgende activiteiten:

Schoolse activiteiten:

creatieve activiteiten
spelletjes
verkeersexamen
natuuronderwijsprojecten, festiviteiten en vieringen
werken met de computers
grote schoonmaak
wijktheater en musical

Buitenschoolse activiteiten:

sportdagen
schoolreisjes
excursies
schoolkamp
overblijven
verlengde schooldagactiviteiten
Sponsorloop