De Vreedzame School

In ons Kindcentrum (0 tot 12 jaar) werken we binnen opvang en onderwijs sinds drie jaar vanuit een gezamelijke pedagogische grondhouding die gevormd wordt door de uitgangspunten van De Vreedzame School.

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competenties en democratische burgerschapsvorming voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar. Het geeft ons als Kindcentrum een handvat om invulling te geven aan een van onze kerntaken: zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen de sociale en emotionele vaardigheden leren die zij nodig hebben in de maatschappij, waarin kinderen op een veilige manier samen spelen en leren, en waarin alle medewerkers van het kindcentrum met plezier werken.

De Vreedzame School beschouwt de klas, de groep en het kindcentrum als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

We streven ernaar om kinderen te leren om:
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
- constructief conflicten op te lossen;
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
- een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen;
- en voor oudere kinderen: volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.
Daarbij horen ook de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor bovenstaande doelen.
 
Met dit programma realiseren wij als kindcentrum een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

- iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat;
- de eigen kracht van kinderen benut wordt;
- medewerkers en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken;
- handelingsverlegenheid bij medewerkers voorkomen wordt.
 
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door de volgende onderdelen:
1. We horen bij elkaar - groepsvorming en een positief sociaal klimaat;
2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering;
3. We hebben oor voor elkaar - communicatie;
4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens;
5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid;
6. We zijn allemaal anders - diversiteit.

We willen het succes van De Vreedzame School in de komende jaren doortrekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.