Protocollen

Verzuimprotocol

In 2018 is het nieuwe verzuimprotocol in werking getreden. Wij zijn als school verplicht om verzuim te melden. Wij zullen het protocol als school dan ook handhaven. In het protocol kunt u de werkwijze doorlezen. Voor vragen kunt u zich wenden tot de coördinatoren onderwijskwaliteit. 


Luizen pluizen | GGD Hart voor Brabant

Als u luizen vindt, is het zaak er zo snel mogelijk vanaf te komen. Lees hoe u controleert op hoofdluis en behandelt.
 

Vervoersprotocol

Het doel van dit protocol is het vastleggen van afspraken om de kinderen veilig naar en van een bestemming te vervoeren.


Pedagogisch klimaat en sanctiebeleid

Wij zijn dit schooljaar intensief met het team in gesprek gegaan over het pedagogisch klimaat op KC de Haren.We hebben samen bepaald waar we voor willen gaan en staan en dragen dit uit via onze Vreedzame School lessen. 

Het maakt niet uit in welke groep je zit, of je teamlid, ouder of partner bent. Op KC de Haren vinden wij respect, vertrouwen, veiligheid en eigenheid belangrijk. Onze gedragsverwachtingen zijn voor iedereen hetzelfde en dragen bij aan het realiseren van goed onderwijs. Tevens moeten de correctie en de consequentie eenduidig en ‘vertrouwd’ zijn.Dit creëert voorspelbaarheid en daarom ook rust.Voor iedereen in alle ruimtes en op de speelplaats van onze school is duidelijk wat wij samen verstaan onder gewenst gedrag, wat we van elkaar mogen verwachten. Wij zijn gericht op wat goed gaat en bekrachtigen zo positief gedrag.  Soms gaat het ook weleens mis. Wanneer men zich niet aan de gedragsverwachtingen houdt, kunnen er maatregelen worden getroffen. De maatregelen ten opzichte van onze leerlingen staan in ons sanctiebeleid beschreven.Het team van KC de Haren is samen verantwoordelijk voor de uitvoering en dient professioneel te werken en te handelen. 


Pestprotocol