Medezeggenschapsraad KC de Haren

Medezeggenschapsraad KC de Haren

Voorheen hadden we een Kindcentrumraad, dit schooljaar starten we met een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR richt zich specifieker op onderwijsgerelateerde agendapunten.Wat is een MR? De MR bestaat uit twee geledingen, te weten: de oudergeleding en de personeelgeleding.De MR is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden van de basisschool meepraten en meebeslissen over het beleid van onze basisschool. 

Wat verwachten we van een MR-lid? Ouders die willen meedenken, c.q. instemmen over allerlei zaken, kunnen dit doen als lid van de MR. De MR overlegt met de directie van school over belangrijke zaken zoals: verbeteringen in het onderwijs, onderwijskundige plannen, schooltijden, wet- en regelgeving binnen de basisschool, de veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen bij activiteiten binnen de basisschool.

De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken op KC de Haren, verdeeld over verschillende dagen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u ons een e-mail sturen: mrkcdeharen@signumonderwijs.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Sinds de vorming van een nieuw bestuur hebben wij met 21 scholen ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR zal de zaken behartigen die te maken hebben met het belang van alle basisscholen binnen de Stichting Signum.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen.Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen,e-mail: info@signumonderwijs.nl

Centrale Clientenraad

De Centrale Clientenraad van Kanteel Kinderopvang vertegenwoordigt de verschillende oudercommsissies en kindcentrumraad binnen Kanteel. Kanteel Kinderopvang is verplicht om over bepaalde onderwerpen de centrale clientenraad te informeren en advies te vragen. Zij zijn bereikbaar via ccr@kanteel.nl