Werkwijze

Onderwijsinhoud

Het onderwijs is zo ingericht dat er zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan ervaringen, interesses en specifieke behoeften van kinderen en waarbij er veel wordt geleerd via verschillende werkvormen: kindgericht, gestructureerd, waarde(n)vol, doelgericht.

Binnen het leerstofjaarklassensysteem stemmen wij ons onderwijs wanneer dit kan af op de individuele behoeften van het kind en houden we rekening met verschillen tussen kinderen.

Onze school wil zo optimaal mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van alle leerlingen in de groepen 1 t/m 8 en zo een ononderbroken ontwikkelingsproces realiseren. We streven een harmonische ontwikkeling na op verstandelijk, lichamelijk, sociaal- en emotioneel terrein. Daarbij vinden wij het tevens van belang dat de individuele leerling zich in groepsverband ontwikkelt door met en van elkaar te leren.

Zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de verschillen tussen kinderen stelt nieuwe eisen aan leerkrachten. Zij moeten omgaan met die verschillen, zij bieden passend onderwijs. Het welbevinden en het zich prettig voelen staat centraal binnen het onderwijsleerproces, naast goed overleg met de ouders.

Het team blijft doelgericht werken aan een doorgaande lijn in aanpak en werkwijze van de basisvakken en vaardigheden door de hele school.

Zo wordt in alle groepen het zelfstandig werken gestimuleerd en hebben we diverse leerlijnen om de leerinhoud meer op de verschillen tussen onze kinderen af te stemmen. 

Ons uitgangspunt is dat werken en leren voldoende uitdaging bieden, waardoor de leerlingen goed gemotiveerd blijven. Daarbij mogen we best eisen stellen. De kinderen worden regelmatig getoetst om te kijken of ze de leerstof beheersen. Kinderen die moeilijkheden ondervinden proberen we door middel van extra (voor)instructie en herhaling verder te helpen, maar ook kinderen die het gemakkelijk afgaat, verliezen we niet uit het oog. Voor hen is er ruimschoots “extra stof”. Zelfstandig werken vormt een belangrijk aspect daarbij, waardoor kinderen eigen verantwoordelijkheid leren dragen. De computer speelt bij dit proces een steeds belangrijkere rol. 

Kortom, goed onderwijs is voor ons een zaak van blijvende aandacht, een uitdaging die wij graag aangaan!

 

Schoolondersteuningsprofiel SOP

Jaarlijks actualiseren wij ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijven wij onze aanpak voor de zorg op verschillende niveaus voor alle kinderen op KC de Haren. 
Dit profiel is in afstemming met het wijkondersteuningsprofiel WOP. 

Het schoolondersteuningsprofiel is ter inzage, via aanvraag bij interne begeleiding of directie.