Kindcentrumraad

De Kindcentrumraad (KCR)

Ouders en medewerkers kunnen binnen het kindcentrum hun stem laten horen via de Kindcentrumraad. Passend bij de integrale aanpak werkt Kindcentrum de Haren met een Kindcentrumraad (KCR) in plaats van met de gescheiden overlegorganen Medezeggenschapsraad (onderwijs) en Oudercommissie (opvang) om:

  • Te voorkomen dat de leiding van het Kindcentrum in twee wettelijke verplichte organen over dezelfde onderwerpen overleg moet voeren, terwijl juist een kindcentrum breed beleid beoogd wordt;
  • De openheid en overleg in het Kindcentrum te bevorderen;
  • Vraagstukken integraal te benaderen, omdat ze voor alle kinderen de hele dag van toepassing zijn;
  • Het werken vanuit één pedagogisch en didactische visie te bevorderen en met ouders/verzorgers te bespreken.

De huidige Kindcentrumraad  bestaat uit ouders van zowel onderwijs als opvang en medewerkers van het kindcentrum. De directie van het Kindcentrum is als adviseur bij de vergadering aanwezig. De kindcentrumraad vervult een brugfunctie tussen de besturen van onderwijs (Signum) en opvang (Kanteel Kinderopvang) en ouders/team.In het reglement van de KCR zijn de verkiezingsprocedure, werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.Het reglement bepaalt voor welke besluiten de instemming van de KCR nodig is en voor welke de KCR om advies moet worden gevraagd.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons een e-mail sturen: kcraadharen@signumonderwijs.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Sinds de vorming van een nieuw bestuur hebben wij met 21 scholen ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR zal de zaken behartigen die te maken hebben met het belang van alle basisscholen binnen de Stichting Signum.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen.Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen,e-mail: info@signumonderwijs.nl

Centrale Clientenraad

De Centrale Clientenraad van Kanteel Kinderopvang vertegenwoordigt de verschillende oudercommsissies en kindcentrumraad binnen Kanteel. Kanteel Kinderopvang is verplicht om over bepaalde onderwerpen de centrale clientenraad te informeren en advies te vragen. Zij zijn bereikbaar via ccr@kanteel.nl